Encrucillada 010

10,00 

Guieiro ESTUDOS
 • Lingua e relixión. Por Claudio González Pérez
 • Don Antonino Cerviiño: un crego que hai 87 anos clamou pola redención da nosa terra. Por Dario Alvarez Blázquez
 • Preescolar na casa. Por Alexandre Fernández Pumariño
APORTACIONS
 • Analise da empresa pesqueira de superficie galega. Por Fernando González Laxe
 • Os bens da lgrexa. Por Xosé Pumar Gándara
 • A dedicación exclusiva dos profesores de E.X.B. Por  Carmen Lopez Villanueva
EXPERIENCIAS
 • 1ª Romaxe de crentes galegos as fontes do Miño. Por Francisco Carballo
 • A propósito do Primeiro Cruceiro. Por Mariano Guizán Sánchez
TESTEMUÑOS
 • Carta a Xesus Cristo. Poema-oración dun cristián
 • Carta dunha nai que participa no preescolar na casa. Por Ana Mª  Abraira
HORIZONTE ABERTO
 • A lgrexa de Mallorca diante das novas realidades politicas do noso pobo. Documento do Consello episcopal e presbiteral
RECENSIONS Ritual do batismo en galego. Por Xosé-Martiño Montero SantaIla CRÓNICA
 • Rolda de lgrexa. Por Xosé Chao Rego
 • Crónica do acontecer. Por Lois Alvarez Pousa
Indice xeral do II volume                                                                                                                                                                                                          HUMOR                                                                                                                                                                                                                                       Novembro- Decembro 1978

Outras publicacións recomendadas