Encrucillada 014

10,00 

Guieiro ESTUDOS
 • O Centro universitario de estudos eclesiásticos de Galiza: analise e perspectivas. Por Carlos Garcia Cortés
 • 0 neno nalgúns poetas galegos. Por Lois Vázquez
APORTACIÓNS 
 • Cregos nas eleccións municipais galegas: enquisa e do­cumentos. Por Anxo Ferreiro Currás
 • Ventaxas e desventaxas do galego na escola. Por Jose Sans Ortega
EXPERIENCIAS
 • Festa do catecismo nunhas parroquias rurais. Por Antonio Vicente Ferreirós
TESTEMUÑOS
 • Duas cartas entre un monxe e un crego rural. Por lñaki Aranguren e X. A. Miguélez
DOCUMENTOS
 • Comunicado final das cuartas xornadas do CIEMEN
RECENSIÓNS
 • A sexualidade humane: novas perspectives do pensa­mento católico. Por Xoán Filgueiras
 • Libros de texto galegos pra escola galega. Por Xose Mª Lema Suárez
CRÓNICAS
 • Rolda da cultura. Por Xose M. Lema Suárez
 • Crónica do acontecer. Por Lois Alvarez Pousa
 • Rolda de lgrexa. Por Anxo Ferreiro Currás e Alfonso Gil Montalvo
 • Segunda Romaxe de Crentes galegos. Por Francisco Lorenzo Mariño
Celso Emilio Ferreiro. In Memoriam

Setembro- Outubro  1979

Outras publicacións recomendadas