Encrucillada 016

10,00 

Guieiro ESTUDOS
 • A Escola na Galiza rural. Por Colectivo “Tres”
 • Sindicatos a outras organizacións no campo galego (1900-1926) . Por Francisco Carballo Carballo
 • As eleccións populares de Parrocos en Galiza. Por Xosé Ramón Barreiro Fernández.
 • Conmoción na Teoloxia Católica: 0 caso Hans Kung. Por Andrés Torres Queiruga
APORTACIÓNS 
 • Iniciación a un traballo apostólico a partiir do amblente rural. Por Xaquin Gómez Barros
 • O Estatuto do leite. Por  Nicolás Pombo
 • Os dereitos do neno en Galiza. Por Helena Villar e Xesús Rábade
EXPERIENCIAS
 • O outro subdesenrolo de Galiza. Por Odlio González
CRÓNICAS
 • Rolda da cultura. Por Xosé Mª Lema Suárez
 • Crónica do acontecer. Por Lois Alvarez Pousa
 • Rolda de lgrexa.
  • Santiago: por Xosé Ferreiro García
  • Coruña: por Felix Vázquez Casal
  • Pontevedra: por Xesus Acuña
  • Ferrol: por Anxo Ferreiro Currás
In memoriam: Alvaro Paradela. Por Xaquin Campo Freire

Xaneiro-Febreiro  1980