Encrucillada 020

10,00 

Guieiro ESTUDOS
 • O tema relixioso nas Constitucións Españolas. Por Carlos García Cortés
 • Sindicatos e outras organizacións no campo galego. Por Francisco Carballo Carballo
 • Reflexión ético-política ante o referendum do Estatuto Galego de Autonomía. Por X. Santamaría Conde
 • lnquisición e cristiáns novos en Portugal e Brasil no século XVII. Por Carlos Xixirei.
APORTACIÓNS 
 • Suicidio praga social. Por M. Sicart
TESTEMUÑOS
 • Unha carta de Bolibla. Por Pilar Tellado
 • ¿Por qua traballo de xornaleiro?. Por M. Regal.
RECENSÓNS
 • O material didáctico de Escola Aberta. Por Guillermo Llorca
 • 0 problema nacional galego de actualidade en Italia. Por X. Mª Lema
CRÓNICAS
 • Crónica do acontecer. Por Lois Alvarez Pousa
 • Rolda da cultura. Por Xosé Mª Lema Suárez
 • Rolda de lgrexa.
  • Ourense: por R. Lenza
INDICE xeral do IV volume

Novembro-Decembro 1980

Outras publicacións recomendadas