Encrucillada 021

10,00 

Guieiro ESTUDOS
 • Agunhas consideracións sobre a abstención.Por Ramón Piñeiro
 • Radiografía dun Referendum. Por Tintxu
 • Os límites do galego. Por Ricardo Carballo Calero
 • Amor a vida. Por Fernando Urbiña
APORTACIÓNS 
 • O conflicto do galego na escola. Por Encrucillada
 • No lugar dos feitos. Por Tucho Calvo
 • Escrito ao Sr. Xuez Instructor do caso dos mestres de Dices-Rois. Por Antón Santamarina
 • Duas cartas ao Director do Ideal Galego. Por Andrés Torres Queiruga a Xesús Ferro Ruibal
 • A escola en galego: ¿un delito ou unha necesidade?. Por Xosé Lastra Muruais e Agustin Fernandez Paz
 • ,¿Que e o CIEMEN?: Por Aureli Argemlí
RECENSIÓNS
 • De Exipto chamei o meu fillo, de Xosé CHAO REGO. Por Andrés Torres Queiruga
 • Construccións populares galegas, de Begoña BAS.. Por Xosé Mª. Lema Suárez
 • Unha nova «Historia de Galiza,, de Varios. Por Guillermo Llorca
 • O “Ensino”, Revista galega de Socio-pedagoxía e Sociolingulística . Por Bernardo Maiz Vázquez
 • Os libros de texto galegos: pedagoxla progresista ou alleamento?. Por Agustin Fernandez Paz e Xosé Lastra Muruais
 • As miñas primeiras palabras en galego, de J. de JUAN B
 • As nosas tetras II, de Xoán BABARRO
 • Lua Nova 5º, de Xosé Mª. LEMA e Manolo RICO
CRÓNICAS
 • Rolda da cultura. Por Xosé Mª Lema Suárez
 • Rolda de lgrexa.
  • Pontevedra, por Xesus Acuña
  • Lugo, por Xosé Alvilares Moure
 • In Memoriam: 0 Padre Olis Robleda, xesuita. Por Uxío Romero Pose
 • Crónica do acontecer. Por Lois Alvarez Pousa
INDICE xeral tematico dos catro volumes (nº 1 a 20)

Xaneiro-Febreiro 1981

Outras publicacións recomendadas