Encrucillada 032

10,00 

Guieiro ESTUDOS
 • Manuel Leiras Pulpeiro: o home e o poeta. Por Xesús Alonso Montero
 • 0 anticlericalismo de Leiras Pulpeiro. Por Xosé Manuel Rodríguez Pampín
 • A débeda da lgrexa coa galeguidade. Por Xosé Chao Rego
 • Do “Galego na Escola” á “Escola en galego”. Por Engracia Vidal Estévez
 • O movemento irmandiiño e a Igrexa. Por Anselmo López Carreira
APORTACIÓNS
 • Cartas desde a Costa da Morte:  Mentres a chuvia cae. Por Carlos García Bayón
 • Carta aberta: A secularización. Por Anxel Seijas Cendón
 • 0 Testament0 do Antroido. Por Siro
RECENSIÓNS
 • Más libros y folletos de la Univ. Compostelana de Carmela Otero Tuñez, por Andrés Torres Queiruga
 • Algunas calas en los orígenes del gallego de Amable Veiga por Xesús Ferro Ruibal
 • Cristoloxía para o mundo universitario. de varios por Andrés Torres Queiruga
 • Libros  chegados á Redacción
CRÓNICAS
 • Crónica do Acontecer. Por Luis Alvarez Pousa
 • Rolda da cultura. Por Xesús Ferro Ruibal
 • Rolda da lgrexa. Por Xesús Acuña Garrido
ILUSTRACIÓNS GRÁFICAS por Siro

Marzo-Abril 1983

Outras publicacións recomendadas