Encrucillada 041

10,00 

Guieiro ESTUDOS
 • Caseiros, rendeiros e foreiros: Sohre as formas de cesión da terra en Galicia. Por Ramón Villares Paz
 • Os caseiros, especie en vía de desaparición. Por Tintxu
 • Facer pobo: Por unha organizacitin popular galega. Por Daniel López Muñoz
APORTACIÓNS
 • Cartas desde a Costa da Morte: Os santiños da miña aldea. Por Carlos García Bayón
 • Integrarse na escola non é resignarse. Por E. David Otero Fernández
 • O “Noso Pai” en Xerusalem. Por Vicente Cerdeirña Vazquez-Ulloa
EXPERIENCIAS
 • Crónica persoal. Por Pablo Riobó
 • Eirixalba: A festa é nosa. Por Fuco Castro Alvaredo
TESTEMUÑOS
 • O P. Manel Pereira Crespo na prisión. Por Francisco Carballo e P. Manuel Crespo
DOCUMENTOS
 • Na clausura das “I Xomadas de F. Popu,ar” (Lagoa, Pastoriza, Lugo). Por Carlos G. Reigosa
CRÓNICAS
 • Crónica Política. Por Antón Landeira
 • Rolda da Cultura. Por Marina do Busto
 • Rolda da Igrexa. Por Xesús Acuña Garrido
RECENSIÓNS
 • Antón Losada: Teoría e praxe, de Regueira-Pérez-García-Aián. Por Manuel Regueiro Tenreiro
 • Ser vello en Lugo, de Varios. Por Manuel Regueira Tenreiro
 • Libros chegados á Redacción. Por Engracia Vidal Estévez
CARTAS A “ENCRUCILLADA” ILUSTRACIÓNS GRÁFICAS Por Siro. Páxs 18, 23, 65

Xaneiro-Febreiro  1985

Outras publicacións recomendadas