Encrucillada 044

10,00 

Guieiro ESTUDOS
 • As oracións en galego: Unha manifestación senlleira da relixiosidade popular. Por Nicanor R1elo Carballo
 • Distorsión popular da linguaxe relixiosa. Por Mero Iglesias Dobarrio
 • A influencia da relixión na lingua común. Por Manuel I. Castro Mera
 • O feito relixioso en 3 novelas de Alfredo Conde. Por Andrés García Vilariño
APORTACIÓNS
 • Recuperémo-los nosos names tal como eran. Por Xose Mª Lema Suárez
 • O Simposio de Profesores Cristiáns, ¿unha ocasión perdida?,Por Manuel Dourado Deira
DOCUMENTOS
 • APADEL: Asociación de pais pola defensa da lingua . Por Grupo de cregos de Pontevedra
 • Bendición ‘non nata” para a Televisión Galega. Por Andrés Torres Queiruga
CRÓNICAS
 • Crónica Política. Por Antón Landeira
 • Rolda da Cultura. Por Amancio Liñares e Miguel Anxo Seixas
 • Rolda da Igrexa. Por Xesús Acuña Garrido
 • 8ª Romaxe de Crentes Galegos. Por Tintxu
RECENSIÓNS
 • De onte a hoxe, do Colectivo TRASANCOS. Por Xosé Chao Rego
 • Os anos escuros, de X.L. Franco Grande. Por Andres Torres Queiruga
 • Libros chegados á Redacción. Por Engracia Vidal Estévez

Setembro-Outubro 1985

Outras publicacións recomendadas