Encrucillada 055

10,00 

Guieiro ESTUDOS
 • Gobernar Galicia. Por Xosé Luis Barreiro Rivas
 • Galicia nos Presupostos Xerais do Estado para 1988. Por Xosé María Rioboo Almanzar
 • A reestructuración do mapa politico galego: nacionalismo uersus estatalismo. Por Pablo González Mariñas
 • Galicia na CEE. Por M. Ceferino Díaz Díaz
 • Galicia: terra, traballo e enerxia. Por Xoán López Facal
 • A Sanidade en Galicia. Por Xosé María Hernandez Cochón
DOCUMENTOS
 • Orde de aplicación da Lei de Normalización Linguistica ó Ensiino
 • Comunicado final da V Asamblea da Mocidade da Dioócese de Lugo.
ENTREVISTA
 • Paul Ricoeur, o don coma cerne da Relixión. Por Agustín Díaz Blanco e Andrés Torres Queiruga
CRÓNICAS
 • Crónica Política: Cen dias buscando o rumbo. Por Agustín Diaz Blanco
 • Rolda da Cultura: Todo un programa que realizar. Por Amancio Linares Giraut e Miguel A Seixas Seoane
 • Quintana de Letras: Traballos e estudios críticos. Por Luis Alonso. Girgado
 • Rolda da Igrexa: Razóns para a esperanza. Por Manolo Regal Ledo
RECENSIONS
 • Entroido en Galicia, de González Reboredo-Mariño Ferro. Por Xosé Chao Rego
 • El conocimiento teológico, de Walter Kern-Josef Niemann. Por Carlos Díaz
 • Doctrina filosófica de Dios, de· Otto Muck. Por Carlos Díaz
 •  Teología natural, de Bela Weissmahr. Por Carlos Díaz
 • Libros chegados a Redacción. Por Engracia Vidal Estévez

ILUSTRACIÓNS GRÁFICAS . Soledad Pite Sanjurjo. Páxs 11, 65, 91

INDICE XERAL DO ANO 1987. Por por Carlos García Cortés   Novembro-Decembro 1987

Outras publicacións recomendadas