Encrucillada 056

10,00 

Guieiro ESTUDOS
 • ldentidade rural e desenrolo integrado en Galicia. Por José A. Caride Gomez
 • O home rural, desde unha perspectiva evanxelizadora. Por Modesto Vázquez Gundín
 • Animación xuvenil no mundo rural: Bases para o deseño de programas. Por Pablo A. Meira Cartea
 • A prensa no campo galego. Presupostos de futuro. Por Victorino Pérez Prieto
 • Ser cristian no mundo rural galego. Por Manolo Regal Ledo
APORTACIÓNS
 • Sobre a politica de rexuuenecemento agrario. Por Ramón Muñiz de las Cuevas
 • O cooperativismo: Un medio eficaz na promoción de emprego. Por Xurxo López e Ramón Dosil Martínez
 • Galego: trauma paterno (Unha ducia de tranquilizantes). Por Xesús Ferro Ruibal
CRÓNICAS
 • Crónica Política: Entramos en tempo de congresos. Por Agustín Diaz Blanco
 • Rolda da Cultura. Por Xesús Portas Ferro
 • Rolda da Igrexa: O invemo tempo de liberación. Por Manolo Regal Ledo
 • As V Xomadas Agrarias Galegas de Poio. Por Tereixa Ledo
RECENSIONS
 • La entraña humanista del cristianismo, de J. Gomez Caffarena. Por Andrés Torres Queiruga
 • Cristianismo: Profecia y utopía, de J.J. Tamayo. Por Andrés Torres Queiruga
 • Para comprendermos Galicia, de X. Chao Rego. Por Agustín Díaz
 • Libros chegados a Redacción. Por Engracia Vidal Estévez

ILUSTRACIÓNS GRÁFICAS . Soledad Pite Sanjurjo. Páxs 17, 34, 57

  Xaneiro-Febreiro 1988

Outras publicacións recomendadas