Encrucillada 059

10,00 

Guieiro

ESTUDOS

 • As condicións para a Reforma na educación infantil e primaria. Por Manuel Bragado Martínez
 • A Reforma no ensino secundario. Por Miguel Vázquez Freire
 • Na procura dunha escola de todos. Por Agustín Fernández Paz e Xosé Lastra Muruais
 • O perfeccionamento do profesorado. Por Paz Lamela Vilariño
 • A problemática dos Centros docentes da lgrexa en Galicia. Por Xosé Francisco Reboiras
 • A relixión coma asignatura. Por Xoaquín María García de Dios
APORTACIÓNS
 • As campañas de fomento da lectura. Por Xavier Senín
 • O caso Lefèbvre. Por Xosé Chao Rego
CRÓNICAS
 • Crónica Política: Que faremos no 1993?. Por Agustín Diaz Blanco
 • Rolda da Cultura. Por Xesús Carballo Soliño e Xesús Ferro Ruibal
 • Quintana de Letras: Panorámica dun ano de poesía: 1987. Por Luis Alonso Girgado
 • Rolda da Igrexa: Aprender a gozar. Por Manolo Regal Ledo
 • XI Romaxe de Crentes Galegos. Por Anxo González González
 • Romaxes para evanxeliza-la relixiosidade popular. Por Arximiro López Rivas
RECENSIONS
 • Rosalía de Castro -entre a poesía e a política- de Carlos Baliñas. Por Marcelo Agis Villaverde
 • Un caxato para o camiño, de Manuel Regal Ledo. Por Mons. Miguel Anxo Araúo Iglesias
 • Libros chegados a Redacción. Por Engracia Vidal Estévez
CARTAS A ENCRUCILLADA

ILUSTRACIÓNS GRÁFICAS . Soledad Pite Sanjurjo. Páxs 39, 66, 90

Setembro-Outubro 1988

Outras publicacións recomendadas