Encrucillada 058

10,00 

Guieiro

ESTUDOS

 • A culpa e a súa vivencia,. Por Xosé Chao Rego
 • Culpa, pecado e perdón. Por Andrés Torres Queiruga
 • Pecado, penitencia e madureza humana. Por Xesús Burgaleta
APORTACIÓNS
 • Bo día Esperanza. ltinerario de morte e resurrección. Por Xosé Antón Miguélez Díaz
 • A presencia da Virxe na relixiosidade popular ourensá. Por Enrique Bande Rodríguez
DOCUMENTOS
 • Parábolas sobre o perdón. Por Anthony De Mello
 • Documento de Colectivos cristians ante a destitución dos teólogos Castillo, Estrada e Forcano
CRÓNICAS
 • Crónica Política: Axitación de fin de curso. Por Agustín Diaz Blanco
 • Rolda da Cultura: A ausencia dunha politico cultural. Por Manuel Suárez Suárez
 • Quintana de Letras: Panorámica dun ano de poesía: 1987. Por Luis Alonso Girgado
 • Rolda da Igrexa: Desde Galicia ata Galicia. Por Manolo Regal Ledo
RECENSIONS
 • El granito y las luces, de Nicole Dulin Bondue. Por Victorino Pérez Prieto
 • Libros chegados a Redacción. Por Engracia Vidal Estévez

ILUSTRACIÓNS GRÁFICAS . Soledad Pite Sanjurjo. Páxs 51, 72, 94

XI ROMAXE DE CRENTES GALEGOS AVISOS DA ADMINISTRACIÓN

Maio-Xuño 1988

Outras publicacións recomendadas