Encrucillada 060

10,00 

Guieiro

ESTUDOS

 • A lgrexa na sociedade galega. Por Xosé Chao Rego
 • Galego e nacionalismo: desafio á lgrexa. Por Xosé A. Miguélez Díaz
 • A muller na lgrexa, camino de liberación. Por Betti Navarro e Tareixa Ledo
 • Cavilando no porvir. PorRamón Diaz Raña
 • A lgrexa coma organización. Por Bernardo García Cendán
HORIZONTE ABERTO
 • “DOM”: 0 Cristianismo enraizado en terra eslovena. Por Xesús Ferro Ruibal
APORTACIÓNS
 • Santoral Galego: San Xosé María de Suegos. Por Nicanor Rielo Carballo
 • Un centenario desapercibido: o da estrea de ¡Non mais emigración!. Por Xoán X. Fernández Abella
DOCUMENTOS
 • O noso pai
CRÓNICAS
 • Crónica Política: Liquidación por fin de temporada. Por Agustín Diaz Blanco
 • Rolda da Cultura: Uniuersidades e emigrantes, principais canles de difusión. Por Manuel Suárez Suárez
 • Rolda da Igrexa: Cos paxeles ó sol. Por Manolo Regal Ledo
LIBROS CHEGADOS A REDACCIÓN. Por Engracia Vidal Estévez  

ILUSTRACIÓNS GRÁFICAS . Soledad Pite Sanjurjo. Páxs 39, 48

ÍNDICES DO ANO 88 (VOLUME XIII). Por Carlos García Cortés

Novembro -Decembro 1988

Outras publicacións recomendadas