Encrucillada 078

10,00 

Guieiro
 • Por Xavier R. Madriñán
ESTUDOS
 • Democracia na lgrexa. Por Andrés Torres Queiruga
 • Se o pobo de Deus fose pobo … . Por Xosé Chao Rego
 • Conflictos eclesiais en Galicia. Por Manuel Regal Ledo
APORTACIÓNS
 • A clerecía parroquial: ¿Unha especie atrapada a extinguir?. Por Manuel Dourado Deira
PEDRÓN DE OURO 1992
 • Discurso de recepción do Pedrón de Ouro. Por Xesús Alonso Montero
 • Discurso de agradecemento polo Pedrón de Honra. Por Olegario Sotelo Blanco

XV ROMAXE DE CRENTES GALEGOS

 • A Romaxe das Ermitas. Por Xesús Ferro Ruibal
CRÓNICAS
 • Crónica política: Pola ARE, cara a administración unica. Por Agustín Diaz Blanco
 • Rolda da cultura: Música, Filosofía e Letras . Por Xesús Portas Ferro
 • Rolda de lgrexa: A abondosa presencia de Deus. Por Manolo Regal Ledo
RECENSIÓNS
 • Ramon Piñeiro. Unha, vida por Galicia, de Carlos Casares.  Por Andrés Torres Queiruga
 • Las fronteras de Los saberes, de J.L. Pintos. Por L.G. Soto
 • Episcopologio lucense, de A. Garcia Conde e A. López Valcárcel. Po rNicanor Rielo
 • Libros chegados á Redacción. Por Engracia Vidal  Estévez

ILUSTRACIÓNS

 • Por Soledad Pite…19, 49
Maio- Xuño 1992