Encrucillada 080

10,00 

Guieiro
 • Por Xavier R. Madriñán
VIl ASEMBLEA 1993. Galicia, na procura do camiño
 • Galicia en Europa: o novo camiño. Por Xosé Luís Barreiro Rivas
 • 0 Ano Santo: chamada e desafio a lgrexa galega . Por Andrés Torres Queiruga
 • Breve panorama da cuestión xacobea. Por Manuel C. Díaz y Díaz
 • Mesa redonda:
  • O camiño antes do Camiño. Por Uxío Romero Pose
  • Teoloxía do Ano Santo. Por Xosé Chao Rego
  • A experiencia do Camiño. Por Miguel Carneiro
CRÓNICAS
 • Crónica política: E chegou a Administración unica. Por Agustín Diaz Blanco
 • Rolda da cultura: Cultura xacobea . Por Xesús Portas Ferro
 • Rolda de lgrexa: ¡Feliz e franciscano Nadal!. Por Manolo Regal Ledo
 • Libros chegados á Redacción. Por Engracia Vidal  Estévez
 • Indice xeral do ano 1992
 • A visita derradeira. Por Manuel R. Pereira Valcárcel

ILUSTRACIÓNS

 • Por Soledad Pite…41,85
Novembro- Decembro  1992

Outras publicacións recomendadas