Encrucillada 093

10,00 

Guieiro
 • Por Xavier R. Madriñán
ESTUDOS
 • ¿Que queremos dicir cando dicimos inferno? . Por Andrés Torres Queiruga
 • Acerca do sentido dunha Filosofía da Liberación. Por Mariano Moreno Villa
 • A dimensión estética da fe. Por Beatriz García Turnes
APORTACIÓNS
 • No fío do fletán: algo sobre a Galicia mariñeira. Por Uxío Labarta
 • ¡Que viva a festa!. Por Manuel Regal Ledo

TESTEMUÑO

 • A miña irmá Tereixa: memoria, presencia e chamada. Por Pilar Wirtz Molezúm
HORIZONTE ABERTO
 • No Río de la Plata (1870-1914). Por Manuel Suárez Suárez
CRÓNICAS
 • Crónica política: O recambio. Por Agustín Diaz Blanco
 • Rolda da Cultura: Que vive e que non se ve. Por Xesús Portas Ferro
 • Rolda de lgrexa: Os que entre bágoas sementan, entre cantares recollen. Por Manolo Regal Ledo
RECENSIÓNS
 • Libros chegados á Redacción. Por Engracia Vidal  Estévez

CARTAS

ILUSTRACIÓNS

 • Por Soledad Pite…17, 61

Maio- Xuño 1995

Outras publicacións recomendadas